www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessitÓ o per sceltaWalter Ignazio Preitano
 

'A PISCA D'U PISCISPADA

Ĺnto strittu di Missýna

 

Ho cercato di cogliere in questi pochi versi, lo spirito e il sacrificio con i quali i pescatori praticavano quella pesca. Tuttavia, per chi volesse vedere e fare un tuffo nel passato, Ganzirri rende omaggio a quegli uomini rappresentando ogni anno, sul lago, le fasi salienti dellĺavvistamento, dellĺinseguimento e della cattura. Eĺ un pezzo di storia che ci appartiene e che merita di essere rivissuto.

 

 

ĹA st˛ria di lu munnu si ripŔti:

lĺomu assic¨ta sempri lĺanimÓli;

ma Ŕ vera st˛ria quannu cű cumpŔti

p˘ výnciri la lotta tali e quali.

 

Chidda chi i˛ vi cuntu Ŕ st˛ria antýca,

quannu lu piscispÓda era guerriŔru

e 'u piscat¨ri vincýa cu la fatýca

strincŔnnu 'i denti e masticÓnnu amÓru.

 

'Na guŔrra santa pi Ĺddi cavalŔri,

'na guerra santa puru pi ĹddĺarmÓli:

Ĺi piscat¨ri chĺi ferri dĺu mistŔri,

Ĺu pisci ĹntallĺambiŔnti naturÓli.

 

AmmŔnzu di lu strittu la fil¨a,

barcÓzza cu la 'ntinna e li scal¨na

unni lu marinÓru si calýa,

unni lu suli mmesti e non pird¨na.

 

Si salutÓu c'u restu di la ci¨rma

e prumittýu a tutti 'na parýgghia;

- MagÓri Diu chi t'abbastÓssi l'arma!

Sunnu iurnÓti niri p'a famýgghia -.

 

Si fici palummŔdda e suspirÓu

facŔnnu li scungi¨ri pi la via,

'rrivÓtu supra 'a cima si signÓu

p'avýri di li santi cumpagnýa.

 

'A 'ntinna cimiddÓnnu lu stravýa;

lignu cu lignu strica e si lamŔnta;

ma non c'Ŕ tempu pi la fantasýa:

strinci la 'mbracat¨ra e s'accuntŔnta.

 

A ciancu d'a fil¨a, barc¨zza nira,

putŔnti, priscial˛ra e tracutÓnti,

sbuffa lu luntru, chi non vidi l'ura

d'addimustrÓrisi degnu dill'evŔnti.

 

Ma 'u mari non Ŕ ortu nŔ giardýnu,

l'evŔntu non si cogghi c'u panÓru;

patr¨ni dill'evŔntu Ŕ lu distýnu,

servu di lu distýnu 'u marinÓru.

 

Sei piscat¨ri all'umbra di la "mamma",

sei cavalŔri senza l'armat¨ra,

prŔgunu a Diu chi lu pisci assumma,

chi l'omu di la 'ntinna s'accal¨ra.

 

PrŔgunu 'i fimminŔddi 'nta marýna,

prŔgunu la Mad˛nna di 'stu mari.

IarmÓru 'na truscýtta stamatýna

e dŔsiru 'na manu pi varÓri.

 

Si li prighiŔri foru binidýtti

l'omu d'a 'ntinna v¨cia e si turcýa:

- VÔ fora, fora, fora - grida forti,

e u' luntru giÓ si modda pi la via.

 

'A puppa avÓnti e 'u llanzat¨ri addrýtta,

un marinÓru supra a lu farŔri,

fui la barca comu a 'na saýtta:

- VÔ fora - grida anc˛ra lu 'ntinnŔri.

 

- Tuttu paru cosý, paru cam˛ra -.

Gi¨sta Ŕ la rutta; 'u pisci si scumm˛gghia,

'u suli lu mbriÓca di cal¨ra

e l'acqua l'accarýzza e lu cat¨gghia.

 

V˛gunu chi lu ciÓtu si cunz¨ma:

'u tempu Ŕ 'nu tirÓnnu dittat¨ri.

-'U vidi? - lu 'ntinnŔri ora chiÓma

-'u vidi? - ci'addumÓnna a lu farŔri.

 

-'U vidu, stÓgghia fotti c'a palŔdda;

vÔ i¨su, voga fotti ch'u pirdŔmu -.

'U pisci si n'acc˛rgi chi c'Ŕ fudda,

'u marinÓru pista supra ˘ rimu

 

- VÔ susu,  voga 'nterra,  fora fora -

'u pisci si cunf¨nni e fa la rota,

l'omu di lu farŔri grida anc˛ra,

'u luntru comu 'n'umbra l'assic¨ta.

 

'U llanzat¨ri Ŕ prontu e si distŔnni,

pi iddu non c'Ŕ rŔbbrica 'nto mari,

chi di lu s˘ mistŔri nni dipŔnni

'a paci 'nterra di lu piscat¨ri.

 

- Fozza c'a traffinŔra, Sabbat¨ri;

Ŕ toi, Ŕ toi, chi mŔgghiu non ci veni -.

S'all˛nga tuttu arrŔti 'u llanzat¨ri

e 'u ciÓtu chi pigghiÓu si lu trattŔni.

 

Non c'Ŕ 'na vuci, non si movi f˛gghia,

'a pŔrtica si gghica e cimiddýa,

trema la ci¨rma e 'u ciÓtu non ripýgghia:

cű prega a Diu, cű 'a VŔrgini Marýa.

 

Vola 'ntall'Ória pal¨mma furi¨sa

e porta 'na 'mbasciÓta priputŔnti;

pustýnu chi non sona 'nta 'dda casa,

missýva unni la morti Ŕ lu mittŔnti.

 

A ciÓncu d'a cuddŔra fu la botta;

'u ferru si scavÓu la gallirýa;

'u pisci pýgghia corda e fa la rutta,

ma dintra 'a barca Ŕ tempu d'alligrýa.

 

C¨rrunu li pinzŔri a la marýna

unni lu niru Ŕ luttu permanŔnti,

e Ĺa paci cullĺam¨ri si cummýna:

stan˛tti un  piscispÓda  Ŕ cu li santi.

 

Walter  Ignazio Preitano

 

Sommario Altri Amici

www.colapisci.it