www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessitŕ o per sceltaWalter Ignazio Preitano
 

Mi femmu  ccŕ

 

Teatro Greco-Romano - Taormina - ME

 

Ammčnzu di ‘sti pisci mi pidděa,

tra testi, cudi, mussi e pinnulŕri

passŕi tri anni di la vita mia

a testa sutta senza mai lassŕri.

 

A tutti vi ringraziu, scenziŕti,

chi di la vostra scenza m’accupŕi,

fůstivu comu un faru ‘nte nuttŕti

quannu la costa non si vidi mai.

 

Magŕri mi riděstivu d’arrčti:

-Chi voli chistu? Di unni nni sbucŕu?

D’u pisci sapi sulu chi ci feti

‘u tezzu iornu chi sill’accattŕu!-

 

E non avěti tortu, aměci mei,

nziccŕi ‘ntrasŕttu ‘nta ‘stu munnu novu

e vi truvŕi cchiů ranni di li dei:

ma ora ‘mpizzu lu famůsu chiňvu.

 

Mi femmu cca serčnu e soddisfattu,

ci dugnu dignitŕ a ‘sti figurčddi

chi mmunziddŕi  facčnnu cacchi scattu,

e mi cunfunnu cu li picurčddi.

 

Mi pěgghiu ‘a pinna e tonnu a tastiŕri.

Sapěti, cu ‘stu munnu scumminŕtu

c’e sempri cacchi cosa di cuntŕri:

e iň ripěgghiu d’unni avěa lassŕtu.

 

 

 

Walter  Ignazio Preitano

Sommario Altri Amici

www.colapisci.it