www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessit o per scelta

Ignazio Buttitta

Colapesce
Leggenda Siciliana in due tempi


Colapesce - Scuola Media Cordenons

Secondo Tempo
Undicesima scena

 

NINFA

Pirch vinisti tardu? (rivolta a Colapesce)

 

COLAPESCE

Era ndicisu.

Ava i specchi astutati ntesta.

 

Ntesta o nno cori?

 

Nno cori no! (l'abbraccia)

Ti vogghiu beni chi di me matri!

Si tu fussi acqua murissi annigatu nne to vrazza.

 

Io puru, p'amuri:

U miu chi granni du mari!

 

Ora non ti servi chi, (affranto)

dumani mi nni vaju nno mari.

 

Non a prima vota.

 

Mi fazzu pisci.

Non tornu chi.

 

Mi voi morta?

Truvasti na sirena chi bedda di mia?

T'arrubb u cori?

L'occhi ci scippu!

 

Non c' sirena chi vali (con amore e dolore)

quantu na vasata da to vucca.

 

E allura pirch ti nni vai?

 

C' n'amuri chi granni.

 

Tradituri!

Non veru ca m'ami!

 

E n'amuri diversu.

 

Io ti cridia...

(Cola l'interrompe)

Fammi parrari!

Un ghiornu tu mi dumannasti, chi c' sutta u Strittu,

e io ti dissi:

tri culonni, ti ricordi?

(Ninfa l'interrompe)

Non c'entra chistu.

 

Fammi parrari! Oggi, quannu affunnai

pi astutari i canali m'addunai ca na culonna

cadenti e non vinni a galla pi sustinilla.

Si cadi sta culonna,

a Sicilia sprufunna!

 

E tu chi p fari?

 

A tegnu sutt'occhio!

Si sta pi cdiri, a sustegnu.

 

A culonna ti scaccia, mori!

 

Non moru mai: vuliri divinu.

Tanti voti mi dumannu,

pi quali misteru

a natura mi fici accuss?

Tu mi vidi omu

e campu nno mari,

dormu nno mari

e haiu l'anima d'un mpisci...

Diu mann a so figghiu

a cruci pi salvari l'omu,

ora manna a mia

pi salvari a Sicilia.

 

Si veru ca m'ami scappamu:

pigghiamu un vileru,

addubbamulu di ciuri

e sarpamu pi n'utra Isula.

U munni granni, c' tanti Isuli!

 

Chistu vulissi?

Vulissi ca facissi affunnari a Sicilia?

U rimorsu mi manciassi a cuscenza!

Miliuna di morti!

Stu figghiu c'hai nna ventri

si ristassi vivu,

non truvassi un picciriddu pi ghiucari.

 

Non m'importa!

Senza di tia non pozzu campari!

Non mi dici sempri: semu du anime nno ncorpu?

 

Capisciu a to pena e tu non capisci a mia.

un munnu a Sicilia!

Ci nasceru i primi omini,

si parraru e si capru,

s'amaru e si odiaru.

Ci nascu to patri!

To matri, to nannu.

Ci nascisti tu!

 


Colapesce - Scuola Media Cordenons

 

A culonna na scusa;

Passaru tanti seculi e non cadi!

Sunnu tri anni (con tristezza e amore)

c'affacciata a finestra (la ndica)

aspettu l'arba chi spunta,

e la t manu chi nesci du mari

e mi manna vasati di luntanu.

Tri anni, o ogni Duminica a me casa,

io e tu, suli di notti,

a spartirinni i piacri!

Non si chi Cola! (mettendo le mani sul ventre)

Quannu nasci stu figghiu e mi dumanna

cu me patri?

Ora mi l'hai a diri! Chi ci dicu?

T patri, un nataturi famusu

e susteni i culonni da Sicilia?

Ora mi l'hai a diri!

Chi ci dicu?

Ca ti scurdasti un orfanu,

e na matri chi chianci?

 

Mi nni vaju, to dissi:

ad ogni amuri c' n'amuri chi granni.

 

C' a morti! (con disperazione e tentando di strappare a Cola il pugnale che porta al cnto)

C' a morti chi granni!

Lassa stu pugnali!

Fammi ammazzari!

 

Non lu fari!

Aspetti un figghiu... Si nasci comu mia m'aiuta

a tniri a culonna.

 

T'aiutu io!

 

Tu non si psci, mori.

 

Megghiu a morti!

A morti cu tia,

nno funnu du mari!

 

Vinni pi salutariti l'urtima vota.

 

Vinisti pi scipparimi l'anima;

e io ti cridia n'ancilu,

un Santu,

un patri,

n'amanti:

un galofaru, ti cridia!

 

(piccola pausa, poi con pi enfasi)

Un rusignolu di notti,

na cicala di jornu,

un suli senza tramuntu, ti cridia! (piange)

 

Vinni pi salutariti.

 

Vinisti p'essiri omu,

lupu,

pisci sarvaggiu

e granfa di liuni!

 

Tutti i picciriddi su figghi mei! (allungando le mani per toccare il ventre di Ninfa)

I voi annigati?

 

Non chi to figghiu! (scostandogli le mani)

Io u fici, u me sangu ci detti!

T'avia priparatu a naca, (come parlando al figlio che ha nel ventre)

i fasci;

t'avia cusutu u curridinu...

patri sdisangatu si! (con veemenza)

 

Vinni p'amuri.

 

Vinisti pi odiu!

Serpi nvura!

Disertu senza luna! '

 

Vinni p'amuri.

 

Cruci sdirrubbata,

celu senza stiddi s!

 

(Cola si mette a cantare)

Vinni p'amuri

e mi nni vaju chiancennu

comu cu lassa u celu

e trasi o nfernu.

 

Vinni p'amuri

e mi portu cu mia,

lu duluri di Cristu

in l'occhi di Maria.

 

Vinni p'amuri

e di luntana via

ti strinciu o pettu

e l'arma si sazia.

 

Vinni p'amuri

e a li to carni vivi

astutu u focu

e li commogghiu i nivi.

 

Vinni p'amuri

ma la sorti voli

spartenza amara

e t'aiu a spaccari u cori.

 

Vinni p'amuri

e o figghiu chi nasci

stratagghiu l'unni

e ci ni fazzu fasci!

 

 

 

 

CALA LA TELA

Edizioni P&M - Messina, 1986

 

Sommario Racconti

www.colapisci.it