GiufÓ e la ventri lavata

GiufÓ  di Valeria Brancaforte

Ora la matri di GiufÓ 'n vidennu ca cu stu figgiýiu 'un cci putÝa arrŔggiri, lu misi pi picciottu di Tavirnaru.
Lu tavirnaru lu chiamau:

- GiufÓ, va a mari, e va lava sta ventri, ma bona lavala, sai! masinn˛ abbuschi

GiufÓ si pigghi˛ la ventri e iju a ripa di mari. Lava, lava; ddoppu aviri lavtu 'na matinata, dissi:
- E ora a cu' cci spiju s'Ŕ bona lavata?

Nta stu, mentri s'adduna d'un bastimentu chi stava partennu; nesci un muccaturi, e si metti a li marinara, e a chiamalli:
- A vui! A vui! Viniti ccÓ! Viniti ccÓ

Lu capitanu si nn'adduna e dissi:
- Puggiamu, picciotti, ca cu' sa chi nni scurdamu 'n terra...

Scinni 'n terra, e va nni GiufÓ.

- Ora chi cc'Ŕ?

- Vassia mi dici: E' bona lavata sta ventri?

Lu capitanu unu era e centu si fici; afferra un pezzu di lignu e cci li sunau boni boni.

GiufÓ chiancennu cci dissi:
- Unca com'hŔ diri ?

- Ha' a diri, cci arrispunýu lu capitanu: - Signuri, facitili curriri. E accussý nn'accanzamu lu tempu ch'Ómu persu

GiufÓ cu li spaddi beddi cÓudi, si pigghia la ventri e sferra pi 'na campagna, dicennu sempri:
- Signuri, facitili curriri ! Signuri, facitili curriri!

'Ncontra a un cacciaturi ca tinia di fittu du' cunigghia. 'Ncugna GiufÓ:
- Signuri, facitili curriri! Signuri, facitili curriri

Li cunigghia scapparu.

- Ah! Figghiu di scarana! macari tu mi nn'ha' a fari ? - cci dici Iu cacciaturi, e cci chianta di manu a culazzati di scupetta.

GiufÓ chiancennu chiancennu cci dici:
- 'Unca com'hŔ diri ?

- Comu ha' a diri ?

- Signuri facitili ocidiri!

GiufÓ si pigghia la ventri e java ripitennu zoccu avÝa ai diri. Scontra, e scontra a dui chi si sciarriavanu.

Dici GiufÓ:
- Signuri, facitili ocidiri!

- Ah 'nfamuni! puru tu attizzi! dicinu chisti dui; e lassanu di sciarriÓrýsi e chiantanu di manu a GiufÓ.

Poviru GiufÓ arristau cu la scuma a la vucca, e 'un putia cchi¨ parrari. Ddoppu un pizzuddu, dici sugghiuzziannu:
- 'Unca com'hŔ diri?

- Comu ha' a diri ? cci arrispunninu iddi; ha' a diri: - Signuri, facitili spÓrtiri!

'Nca, Signuri, facitili spÓrtiri, accuminz˛ a diri GiufÓ; Signuri, facitili spÓrtiri. E java caminannu cu la ventri 'mmanu e sempri dicennu la stissa canzuna.

Caminannu caminannu, a cui 'ncontra? a du' picciotti ca niscýanu di la Chiesa maritati allura allura; comu sentinu:
- Signuri, facitili spÓrtiri ! Sýgnuri, facitili spÓrtiri! - curri lu zitu, si sciogghi la cintura e , tiritighi e tiritanghi supra GiufÓ dicŔnnucci:
- Aciddazzu di malag¨riu! ca mi voi fari spÓrtiri cu mŔ mugghieri i ...

GiufÓ 'un ni putennu cchi¨ si jitt˛ pi mottu. Li parenti di li ziti 'ncugnaru pi vidiri si GiufÓ era mortu o vivu. Ddoppu un pizzuddu GiufÓ arrivinni e si susiu. Cci dýcinu li genti:
- 'Unca tu accussý cci avivi a diri a li ziti ?

- E comu cci avia a diri ? , cci addumanna GiufÓ.

- Cci avývi a diri: - Signuri, facitili ridiri! SÝgnuri , facitili ridiri!

GiufÓ si pigghi˛ la ventri e si nni turn˛ a la taverna. Passannu di 'na strata, cc'era 'nta 'na casa un mortu cu lý cannili pi davanti, e li parenti chi chiancýanu a chiantu ruttu. Comu sentinu diri a GiufÓ:
- Signuri, facitili ridiri! Signuri, facitili ridiri! - zoccu ccý avianu dittu chiddi di lu zitaggiu - ci parsi 'na cosa fatta apposta; nesci unu cu un marruggiu, e a GiufÓ cci nni detti pi iddu e pi Óutru.

Allura vitti GiufÓ ca lu megghiu era di zittýrisi e curriri a la taverna.

Lu tavirnaru comu lu vitti cci detti lu restu, ca l'avÝa mannatu cu la matinata, e s'arricugghiu 'n versu vintitrý uri; e poi cci detti la coffa.

 

Palermo
trascritto da Giuseppe PitrŔ
in Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani

Sommario GiufÓ

www.colapisci.it