www.colapisci.it L'uomo che diventa pesce per necessit o per scelta 

A quinta elli du Seguenza

Quannu l'autr'annu mi desin u a ELLI du Seguenza
non mi prijai  pi `nnenti, picch a so' fama era troppa brutta
ma non avennu di megghiu, accittai cu' pacenza
cos' fra 'na cosa e n'autra ci misi tutta

M'aviunu gi parrata di 'sta sezione, di cozzu e di cuddaru
ma j, umuzzu d scienza, parenti i san Tummasu
minni frigai, tirai o mei, e runchiannu i spaddi paru paru,
a tutti ddi cunsigghi e avvirtimenti non ci fici casu

E cos,  u  primu jornu, chi sunnu cchi attenti e tutti muti
mi presentai.  J circai d'essiri chiara `nto parrari
e mi bastau pocu; cu ddi quattru paroli cunchiuduti
nni capemmu subitu, e ttaccammu a travagghiari.

Certu, ostaculi j n'eppa supirari,  picchi 'sta classi ogni annu,
a pttiri da primu, canciau dicini i prifussuri
e arruau 'nto quinta cu tanti cosi chi non sannu
e non saprannu mai... mancu si diventunu dutturi

A patti chistu, 'nta ELLI, criditimi,   un piaciri insignari geografia:
Ci sunnu genti chi, purtroppu, non sannu fari un ovu cu' biccheri
non distingunu a terra da luna, parola mia,
per c'iamettuni tutta, mi prigaru m'interrugu finu a jeri

Poi ci sunnu chiddi, chi non venunu mai, sparunu in continuazioni;
ci sunnu jautri chi, stranamenti, jannu a testa dura...
autri ancora a mucciuni vannu a ripitizioni
e c' una chi mi dici:  e nnari o cessu, un minuteddu, e manca un'ura.

Certu, ci sunnu puru testi quadri 'nta sti scinarii
c' cu' sapi di pianeti, a pisu fino o grammu d ognunu,
cu sapi come i so' sacchetti i fusi orari
e quarchi jautra veni a scola 'ca frevi pura a cinquantunu.

Ora trasistu 'nto mmumentu troppu delicatu,
pi comu si dici: ca' datu a datu a datu e cavutu avutu avutu.
Chi rraccumannazioni, aiutannuvi chi pedi e cu Ii mani
ora ata 'ffari a vostra parti, studiati fino o jornu dill'esami.

E pi' vostri ducizzi,  pa' bont, educazioni, doti chi mi ficinu `ncantari
oggi, 8 giugno, vi dedicai tutta u me cori, c... a Risacca di du Mari

 
Francesco Costa

Messina 8 giugno   

Sommario Altri Amici

www.colapisci.it