www.colapisci.it L'uomo che diventa pesce per necessitÓ o per sceltaWalter Ignazio Preitano

 

VISIËNI SUSPIR┴TA

 

Ero giovane quando, ritornando dal nord con il treno, vidi per la prima volta tutta la gente che affollava il vagone,  guardare verso il mare, quasi che dal mare dovesse sorgere chissÓ quale meraviglia. Accadde dopo Gioia Tauro, ed anch'io assistetti al prodigio. Da allora mi resi conto che andare al nord vale la pena, non fosse altro che per l'intensa emozione che si prova nel ritornare.

 

Messina vista dalla Calabria - Foto di Francesco Turano

 

 

Tutti  'ffacciÓti,  'a  mpigna d'a nuttÓta;

'ntall'occhi anc˛ra 'a nýgghia mpiccic¨sa:

- Ora cumpÓri, visi˛ni suspirÓta,

arrŔti  'i  'na muntÓgna calabrýsa!-.

 

DavÓnti un celu chi mi dugna paci

e un mari azz¨rru fittu, merlettÓtu

di scumarŔdda iÓnca chi fa luci

unni lu sci¨ttu mmesti c'u bagnÓtu.

 

Marýna chi si cÓncia la cammýsa

a la nisci¨ta di ogni gallirýa;

mi pari  'na sfilÓta purtint¨sa

chi la Calabria organizzÓu pi mia.

 

'U suli c'u pinnŔddu  'nta  'na manu

spamma cul¨ri senza rispammiÓri,

cull'Óutra m'accarýzza chiÓnu chiÓnu,

e  'ddu tip¨ri mi fa suspirÓri.

  

'U trenu curri a tÓgghiu di custŔra;

cumpÓri e poi scumpÓri 'nta marýna;

nzicca 'nta  'ddi purt¨si e torna fora;

si torci tuttu comu a 'na murýna.

 

- Anc˛ra  'na muntÓgna  'i trapassÓri!-

E dopu dű min¨ti  'i scuru fittu,

'a punta  'i TurrifÓru mi cumpÓri,

cu lu pil¨ni a guÓrdia di lu strittu.

 

Vurrýa  ittÓri schigghi a li presŔnti

comu a  lu marinÓru cercat¨ri

quannu cumpÓri terra all'orizz˛nti:

ma la mŕ st˛ria Ŕ st˛ria dilla genti!

 

Sű tutti ddÓ, cull'occhi spalancÓti

nnigghiÓti di mirÓculu e sgumŔntu:

ch'i facci supra ˘ vitru  mpiccicÓti

rŔnnunu grÓzie a Diu pi lu purtŔntu. 

 

Un fazzulŔttu iÓncu chi lampýa,

'na matri chi si strinci  'a criat¨ra,

un patri virgugn¨su chi tussýa,

un viaggiat¨ri stranu chi scul¨ra.

 

Un preti si cunfŔssa avÓnti a Diu,

un senat¨ri russýa pi la virg˛gna,

un sýnnicu chi finci meravýgghia,

un magistrÓtu chi giustýzia sogna.

 

ItÓlia chi non vanti  'i t˘ biddýzzi!

Sicýlia chi fai tortu alla Nat¨ra,

chi t'accuntŔnti sulu d'i carýzzi

di 'na pulýtica orba e manciat¨ra!

 

 

Walter Preitano

Sommario Altri Amici

www.colapisci.it