www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessitā o per scelta

 

Quattru figghi du' mari
 

 

O' chinni ci 'i innaru 'ntā scurata.

Tu o' cumannu puntasti 'u munti Ciccia,

e da scia 'i maretta ianca, riccia,

siguia 'a to' rutta, sana, aquilibrata.

 

Passaggeri n'avivi 'na 'mbracata,

figghioli, vecchi e sciolliri 'i studenti,

tutti ssittati, allatu i sabagenti,

stipati quasi tutti a filirata.

 

'Ncruciava 'na navi di iunnata,

'i chi sti chi fannu 'u va e veni,

ma non ci fu 'impegnu di sireni

'a puppa toi era giā passata.

 

Ma'a sfuttuna, nira, arrivutata,

fici di tuttu mi bi sbarra 'a strada,

tirau l'elsa, ammulau 'a spada

e liau i denti, sdepruvata.

 

0' latu 'u Faru 'na navi carricata,

tagghiava fera lu Strittu di Missina

era puntata vessu 'a Palistina,

unni la terra č sempri dissangata.

 

Tu 'Bastianu ittasti 'na buciata,

ntrasattu, vidisti scuru e strani impronti,

e i to pari: chi boia! Chi bisonti!

Aiutinni oh Matri Dilurata.

 

Fossi all'istanti tintastu 'na virata,

sutta da prua di stampu putenti

e cu sapi si 'ntā d'attimi murenti,

v'ammassastu ahimč 'ntā 'na brazzata.

 

 Mancu li cani, fu 'na rasulata,

chi vi tagghiau 'a todda 'i nettu e nettu,

vi cassāu, e puru 'u parapettu

scuncassau, nzemi a la murata.

 

No un suspiru, ne ahi, vita 'ngrata,

Mafodda, Zona, Lauru, Maccellu,

dapoi fu stragi, dapoi fu macellu,

poi Casamicciula e terra bruciata.

 

E s'ascuraru, quattru ranni luci,

c'aviunu 'ntč vini mari e mari,

ma 'u chiantu amaru cu ciu po' stutari

e matri 'ffritti, appisi 'ntā la cruci?

 

 

 

Maria Costa

Messina, 20/01/07

 

Sommario Amici Perduti

www.colapisci.it