Altre versioni:
Cantalanotti, Cantalumatinu

Giuf e lu Cardinali

Si riccunta e cc'era 'na vota e cc'era Giuf. S matri 'na jurnata, pi scapularisillu di supra li costi cci dissi:
- Vattinni a caccia, va' pigghia un cardidduzzu.

Pigghiasi la scupetta, camminannu:
- E quali sunnu li cardiddi, matri ? jeu 'un li canusciu..

- O bestia! mancu sai quali sunnu li cardiddi? sunnu chiddi chi hannu la testa russa!

Giuf si ha pigghiatu la scupetta e si 'nn' ha jutu a caccia fora li porti. Camina e camina, arriva 'nta 'na chiusa, e dd a cu' vitti? vitti a un Cardinali chi stava passiannu. Comu cci vitti la cuppuletta russa 'n testa, dissi:
- O chi beddu cardidduni! - buhm! e cci tirau 'na scupittata.

Lu poviru Cardinali agghiummuniau senza diri ciu; Giuf allura tuttu contenti s'acchiappa 'n coddu lu cardidduni e ammutta a jiri 'n casa. Comu arrivau a la casa, si misi a fari un sassinu:
- Matri, matri, scinniti chi jeu suli nu' lu pozzu acchianari lu cardiddu; veru grossu.

S matri, comu 'ntisi accussi, jisau li vuci:
- Mischina mia! sa chi fici.... sa chi successi!... - e pi la prescia si sdirrpa scala scala.

Quannu va pi vidiri, ci vinni quaramai un motu:
- Comu facisti! arma scilirata, a cu' ammazzasti? ora ti mnnanu a la furca.... e mori... e jeu arrestu sula mala scunsulata!...com'h fari?...ah chi figghiu mi misciurtiau!..

E la povira matri si pidduliava tutta, s'ammazzava tutta. Giuf, alluccutu, alluccutu, all'ultimata cci dissi a s matri:
- Ora, matri, m'aviti a diri chi su' sti specii chi faciti; nunca doppu chi mi dicistivu di jiriminni a caccia, e di pigghiari un cardiddu cu la testa russa, e jeu tuttu chistu I'haju fattu, viju chi stati facennu comu 'na fera, e vuliti a centu chi vi tennu

- Vattinni, erva vili, mancia persa, arma dannata; comu mu a fari ora cu stu mortu?... unni l'urvicamu!?... oh chi tusciu chi m'avvinni!

E la povira matri 'un si dava paci e chianca a larmi di sangu.

- Nenti, matri mia, vossa 'un si scanta, cci dissi Giuf, ora lu jettu 'nta lu puzzu e cci jettu 'na pocu di petri di 'n capu e 'un si nni parla cchiu.

Accussi fici Giuf; pigghiau lu mortu, lu jittau 'nta lu puzzu e poi cci lassau jiri di 'n capu 'na quantit di mazzacani e di cuti. Poi cci vinni 'n testa di jittaricci un crastu mortu e supira di lu crastu n'tra pocu di petri grossi e giachi, chi lu puzzu quaramai si jinchiu.
Doppu chi s'allistiu, chi pensa!?.. pensa di jiri nna lu Judici e cci cunta chi 'nta lu puzzu di tu s curtigghiu cc' era jettatu un Cardinali mortu. 
Lu Jdici sapennu cu' era Giuf cci dissi ridennu:
- Vattinni va, pezzu di malunatu, va vidi soccu ha' a fari, va.

Ma vidennu lu Judici ca Giuf 'un si nni vulia jiri, e dicia sempri:
- Vossa camina, vossa camina - dissi 'ntra d'iddu

- Cosa cc'? -
Chiamau 'nu pocu di sbirri, e tutti 'nsemmula jeru 'n casa Giuf.

Arrivati chi fru, ltu jdici cci dissi a Giuf:
- Scnnicci tu stessu 'nta lu puzzu e videmu soccu cc'.

Giuf vagghiardu a scinniu 'nta lu puzzu e di dd jusu cci dissi a lu Judici:
- Signuri judiici, l'acqua petri addivisitau, e lu mortu sutta li petri.

Allura li sbirri abbuscaru 'na corda e 'na coffa e si misiru a tirari li petri chi Giuf cci pruija. Doppu un beddu pizzazzu, Giuf si misi a gridari di dd jusu:
- Me' signuri, me' signuri, a lu Cardinali li corna cci nasceru.

Lu Judici si misi a ridiri, e cu' 'na magnit la cchi granni chi mai cci dissi:
- 'Un ti nn 'ncarricari, secuta a livari petr - e Giuf sicutava a livari petri. Quannu lu crastu fu tuttu scummgghiatu di li petri Giuf chiamau arr:
- Signuri iddu crastu .

Lo Judici allura ci arrispunniu:
- Acchianatinni, pezzu di birbantunzzu; haju vistu quntu si' loccu; un'tra vota 'un ti arrisicari di fari sti cosi, sai! va' travagghia e va' buscati lu pani senza 'ncuitari a nuddu e vasinn ti fazzu attaccari e ti fazzu mettiri a Iu casteddu.

Giuf arristau comu un minnali, lu judici e li sbirri si nni jeru, e la poviva matri di Giuf tutta cugghiuta cugghiuta, riscialau chi so figghiu si la scapilau comu vosi Diu.

Favula favula, 'un cci nn' cchi.
Malu viaggiu quannu fu.

 

Marsala
 trascritto da Giuseppe Pitr
in Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani.

Sommario Giuf

www.colapisci.it