GiufÓ e la ventri lavata


Brancaforte

Ora la matri di GiufÓ 'n vidennu ca cu stu figgiýiu 'un cci putÝa arrŔggiri, lu misi pi picciottu di Tavirnaru.
Lu tavirnaru lu chiamau:
- GiufÓ, va a mari, e va lava sta ventri, ma bona lavala, sai! masinn˛ abbuschi

GiufÓ si pigghi˛ la ventri e iju a ripa di mari. Lava, lava; ddoppu aviri lavatu 'na matinata, dissi:
- E ora a cu' cci spiju s'Ŕ bona lavata?

Nta stu, mentri s'adduna d'un bastimentu chi stava partennu; nesci un muccaturi, e si metti a li marinara, e a chiamalli:
- A vui! A vui! Viniti ccÓ! Viniti ccÓ

Lu capitanu si nn'adduna e dissi:
- Puggiamu, picciotti, ca cu' sa chi nni scurdamu 'n terra...

Scinni 'n terra, e va nni GiufÓ.
- Ora chi cc'Ŕ?

- Vassia mi dici: E' bona lavata sta ventri?


Lu capitanu unu era e centu si fici; afferra un pezzu di lignu e cci li sunau boni boni.
GiufÓ chiancennu cci dissi:
- Unca com'hŔ diri ?

- Ha' a diri, cci arrispunýu lu capitanu: - Signuri, facitili curriri. E accussý nn'accanzamu lu tempu ch'Ómu persu

GiufÓ cu li spaddi beddi cÓudi, si pigghia la ventri e sferra pi 'na campagna, dicennu sempri:
- Signuri, facitili curriri ! Signuri, facitili curriri!

'Ncontra a un cacciaturi ca tinia di fittu du' cunigghia. 'Ncugna GiufÓ:
- Signuri, facitili curriri! Signuri, facitili curriri

Li cunigghia scapparu.

- Ah! Figghiu di scarana! macari tu mi nn'ha' a fari ? - cci dici lu cacciaturi, e cci chianta di manu a culazzati di scupetta.

GiufÓ chiancennu chiancennu cci dici:
- 'Unca com'hŔ diri ? - Comu ha' a diri ?

- Signuri facitili ocidiri!

GiufÓ si pigghia la ventri e java ripitennu zoccu avÝa ai diri. Scontra, e scontra a dui chi si sciarriavanu.
Dici GiufÓ:
- Signuri, facitili ocidiri!

- Ah 'nfamuni! puru tu attizzi! - dicinu chisti dui; e lassanu di sciarriÓrýsi e chiantanu di manu a GiufÓ.

Poviru GiufÓ arristau cu la scuma a la vucca, e 'un putia cchi¨ parrari. Ddoppu un pizzuddu, dici sugghiuzziannu:
- 'Unca com'hŔ diri?
- Comu ha' a diri ?
- cci arrispunninu iddi - ha' a diri: - Signuri, facitili spÓrtiri!

'Nca, Signuri, facitili spÓrtiri, accuminz˛ a diri GiufÓ; Signuri, facitili spÓrtiri. E java caminannu cu la ventri 'mmanu e sempri dicennu la stissa canzuna.

Caminannu caminannu, a cui 'ncontra? a du' picciotti ca niscýanu di la Chiesa maritati allura allura; comu sentinu:
- Signuri, facitili spÓrtiri ! Sýgnuri, facitili spÓrtiri! -
curri lu zitu, si sciogghi la cintura e, tiritighi e tiritanghi supra GiufÓ dicŔnnucci:
- Aciddazzu di malag¨riu! ca mi voi fari spÓrtiri cu mŔ mugghieri i ...

GiufÓ 'un ni putennu cchi¨ si jitt˛ pi mottu. Li parenti di li ziti 'ncugnaru pi vidiri si GiufÓ era mortu o vivu. Ddoppu un pizzuddu GiufÓ arrivinni e si susiu. Cci dýcinu li genti:
- 'Unca tu accussý cci avivi a diri a li ziti ?

- E comu cci avia a diri ? -
cci addumanna GiufÓ.

- Cci avývi a diri: - Signuri, facitili ridiri! SÝgnuri , facitili ridiri!

GiufÓ si pigghi˛ la ventri e si nni turn˛ a la taverna. Passannu di 'na strata, cc'era 'nta 'na casa un mortu cu lý cannili pi davanti, e li parenti chi chiancýanu a chiantu ruttu. Comu sentinu diri a GiufÓ:
- Signuri, facitili ridiri! Signuri, facitili ridiri! -
zoccu ccý avianu dittu chiddi di lu zitaggiu - ci parsi 'na cosa fatta apposta; nesci unu cu un marruggiu, e a GiufÓ cci nni detti pi iddu e pi Óutru.

Allura vitti GiufÓ ca lu megghiu era di zittýrisi e curriri a la taverna.
Lu tavirnaru comu lu vitti cci detti lu restu, ca l'avÝa mannatu cu la matinata, e s'arricugghiu 'n versu vintitrý uri; e poi cci detti la coffa.


 

Palermo
trascritto da Giuseppe PitrŔ
in Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani

Sommario GiufÓ

www.colapisci.it