Manciati, robbiceddi mei!


G iannattasio

Giuf com'era menzu lucchignu nuddu cci faca 'na facci comu dicissimu di 'mmitallu o di dricci quarchi cosa.

Giuf iju 'na vota nna 'na massara, pi aviri quarchi cosa.
Li massarioti comu lu vttiru accuss squasunatu, pocu manc ca 'un cci abbiaru li cani di supra; e nni lu fciru jiri cchi tortu ca drittu.

S matri capu la cosa, e cci pricurau 'na bella bunca, un paru di cusi e un gileccu di villutu.

Giuf, vistutu di camperi iju a la stissa massaria; e ddocu vidstivu li gran cirimonii!.., e lu 'mmitaru a tavula cu iddi.

'Sennu a tavula, tutti cci facanu cirimonii.

Giuf pi 'un sapiri leggiri e scriviri comu cci vinia lu manciari, pi 'na manu si jinchia la panza, p 'n'autra manu chiddu ch'avanzava si lu sarvava 'nta li sacchetti, nna la cppula, nna la bunca; e ad ogni cosa chi si sarvava dicia:
- Manciati, robbiceddi mei, c vutri fustivu 'mmtati
!

 

Palermo
 trascritto da Giuseppe Pitr
in Fiabe, novelle, racconti popolari siciliani

www.colapisci.it